Selaat SRV:n vanhaa sivustoa,
uudelle sivustolle tästä
Selaat SRV:n vanhaa sivustoa,
uudelle sivustolle tästä

SRV:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

SRV Rakennus Oy, y-tunnus 1728244-6

PL 555, Tarvonsalmenkatu 15

02601 Espoo

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Maritta Eerikäinen

PL 555, Tarvonsalmenkatu 15

02601 Espoo

Puh. + 358 40 741 0606

maritta.eerikainen@srv.fi

3. Rekisterin nimi

SRV:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, SRV:n oikeutettuun etuun tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on SRV:n ja sen yksityisasiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää SRV:n ja sen konserniyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, markkinointikilpailujen järjestämiseen, etämyytiin, profilointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää myös SRV:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

SRV:llä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi (esim. tietojen säilyttämiseksi kolmannen osapuolen hallinnoimalla palvelimella SRV:n toimeksiannosta).

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

Asiakkaan perustiedot: etu- ja sukunimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, fax
Sukupuoli, arvo tai ammatti sekä sijoittajatieto
Asiakas- ja kauppahistoria (esim. tapahtumiin, varauksiin ja vakuuksiin, sekä laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
Kiinnostustiedot (esim. asiakasta kiinnostavat SRV:n asuntokohteet ja alueet), profilointitiedot ja muut vastaavat tiedot
Käyttötietoja esim. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset sekä
Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talous alueen ulkopuolelle

SRV ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti mm. SRV:n valikoimille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

SRV voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen SRV:n suoramarkkinointirekistereihin.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten asutokauppa-, kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.  

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa  itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.