Selaat SRV:n vanhaa sivustoa,
uudelle sivustolle tästä
Selaat SRV:n vanhaa sivustoa,
uudelle sivustolle tästä

SRV:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

SRV Rakennus Oy, y-tunnus 1728244-6

PL 555, Tarvonsalmenkatu 15

02601 Espoo

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Myynti- ja markkinointijohtaja Anna Tapio

PL 555, Tarvonsalmenkatu 15

02601 Espoo

Puh. + 358 40 717 1051

anna.tapio@srv.fi

3. Rekisterin nimi

SRV:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käsittely SRV:n ja sen konserniyhtiöiden sekä yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointia, etämyyntiä, mielipide- ja markkinatutkimuksia varten. Tietoja voidaan käyttää myös SRV:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidystä:

Nimi ja yhteystiedot
Ammatti
Ikä, sukupuoli, kieli
Markkinointikiellot ja -suostumukset
Mahdollisesti yksi henkilöön kohdistuviin markkinointitoimenpiteisiin liittyvä tieto

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti potentiaaliselta asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

SRV ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti mm. SRV:n valikoimille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa  itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.